PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLING

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Informationen kan antingen direkt eller indirekt identifiera den fysiska personen genom uppgifter såsom t.ex. namn, personnummer, bild, ljud eller en IP-adress.
Behandling av personuppgifter innebär bl.a. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Det spelar ingen roll om åtgärden utförs automatiserat eller inte.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sennberg AB, org. nr. 556118-9456, med adress Box 22035, 112 22 Stockholm, är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål och medel med behandlingen av personuppgifter internt inom organisationen och externt på t.ex. webbplats. Frågor om Sennbergs behandling skickas till mail@sennberg.se

Klagomål avseende Sennbergs behandling av personuppgifter kan ske till Sennberg och till Datainspektionen.

ANVÄNDNING

Sennberg AB har register över kunder och över användare som har registrerat sig hos Sennberg (med ”användare” menar vi exempelvis kunder i ordershoppen och prenumeranter på nyhetsbrev). Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Denna information kan komma att sparas i upp till fem år från senaste kontakt med kunden.

Sennberg använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra avtal gentemot kund, dvs för fakturering, information och leverans av beställda produkter.

Sennberg använder vidare uppgifterna, efter att samtycke givits, för marknadsföring och som underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner. Uppgifterna kan också ligga till grund för anpassning av innehåll, annonser och erbjudanden, samt kan komma att grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden eller användaren (s.k. profilering). Denna information sparas så länge samtycke medges, därefter raderas uppgifterna helt.

REGISTRERADES RÄTTIGHETER, RADERING, RÄTTELSE, M.M.
Den person vars uppgifter behandlas har rätt att av Sennberg begära tillgång till ett s.k. registerutdrag med mer detaljerad information om hur dennes uppgifter behandlas. Vidare har den registrerade rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör denne. Den registrerade har även rätt att invända mot behandling och i vissa fall begära ut uppgifter för överföring till annan part (dataportabilitet).

DELNING AV DATA TILL TREDJE PART
Sennberg kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till underleverantörer och samarbetspartners om det anses nödvändigt för att kunna uppfylla din begäran om efterfrågad tjänst, t ex vid utskick av nyhetsbrev och köp via ordershop. Tredje part får endast behandla personuppgifterna på Sennbergs instruktioner. Inga personuppgifter överförs till tredje land.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Här utöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Sennberg inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning). Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

DIREKTMARKNADSFÖRING
Sennberg använder sig i förekommande fall av personuppgifter för direktmarknadsföring. Denna behandling sker med intresseavvägningsprincipen som laglig grund och enbart i den mån direktmarknadsföringen faller inom ramen för kundförhållandet samt gällande marknadsföringslagstiftning. Marknadsföringen kan ske via post, telefon, eller e-post samt andra digitala kanaler.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring och har även rätt att välja om du endast vill begränsa genom vilka kanaler vi kontaktar dig för detta ändamål. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi att upphöra med direktmarknadsföringsåtgärder i enlighet med din begäran. Invändningar meddelas till Sennberg.

SPARANDE OCH GALLRING
Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående kund- eller användarrelation och om enligt lag krävs i fem år. Om Sennberg enligt lag är skyldigt att spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan så gäller det. Om vi har behandlat uppgiften med stöd av samtycke och det samtycket återkallas så upphör behandlingen vid återkallandet.

PERSONUPPGIFTSINCIDENT
Sennberg har interna rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter.

TILLSYN OCH EFTERLEVNAD
Sennbergs medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn. Sennberg kommunicerar kontinuerligt, utbildar och arbetar för att öka medvetenheten om behandling av personuppgifter samt kvalitetssäkrar sin personuppgiftsbehandling genom årlig utvärdering.

Överträdelse av denna policy ska rapporteras via lämpliga kanaler. Rapportering kan ske anonymt och utan risk för repressalier till Sennberg.

ÄNDRING OCH UPPDATERING AV PERSONUPPGIFTSPOLICY
Sennberg förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framför allt vara påkallade som en följd av förändringar i dataskyddslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy kan kompletteras av personuppgiftspolicyer som är mer specifika för vissa delar av verksamheten.

« Tillbaka